Loading…

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Notaris Van Schaik te Bemmel, gemeente Lingewaard (versie 2019.01.01).

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

NVS: Notaris Van Schaik, statutair gevestigd te Nijmegen, handelsregister nummer 09129388, plaatselijk adres Deken Dr Mulderstraat 8b, 6681 AB Bemmel, gemeente Lingewaard.

Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan NVS heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.

Cliënt: Degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door NVS, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 404 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, dat hiervoor een regeling geeft en de werking van artikel 407 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg- of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van NVS voor.
 3. De in deze algemene voorwaarden geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.
 4. Opdrachten worden door NVS uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is NVS bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan NVS te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens NVS onverwijld daarvan in kennis te stellen. NVS is bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien NVS, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van NVS, betreffende tussentijds overleg tussen opdrachtgever en NVS, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden door NVS in incidentele opdracht van opdrachtgever tegen uren x tarief zijn verricht.

Artikel 2 – Kosten

 1. De door NVS opgegeven kosten voor de werkzaamheden (honorarium) worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, betreffende het verrichten van de opdracht, ingediende nota’s / declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door NVS in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten. Eventuele verhogingen van deze extra kosten worden doorberekend.
 3. NVS behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) is (zijn) betaald.
 4. Ingeval van annulering van de opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van het reeds verrichte werk (uren x tarief + omzetbelasting) en de door NVS betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld.
 5. Als een geplande afspraak door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt NVS zich voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).
 7. Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 3 – Tijdige betaling nota(s)

 1. Het eindbedrag van de nota betreffende het tot stand komen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de bankrekening van NVS (derdengelden) zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.
 2. Iedere andere door NVS bij opdrachtgever ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de bankrekening van NVS (derdengelden) op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van NVS (derdengelden).
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever de wettelijke rente en voor zover mogelijk de handelsrente verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de bankrekening van NVS had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving. Alles onverminderd de verdere rechten die NVS ter zake kan uitoefenen. De uitvoering van een opdracht mag worden opgeschort zolang de nota niet is voldaan.
 4. Voor de verschuldigdheid van de kosten van normale incasso, anders dan gerechtelijke of buitengerechtelijke wordt verwezen naar de wettelijke regeling (Incassowet).
 5. Alle kosten ontstaan tengevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering van NVS zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn bij voorbaat vastgesteld op ten minste 20% van het door NVS te vorderen bedrag met een minimum van 250 euro.

Artikel 4 – Uitbetaling van gelden

 1. Een vordering op de notaris mag niet worden gecedeerd of verpand.
 2. Uitbetalingen kunnen alleen plaatsvinden aan degene die als partij optreedt bij de notariële akte en op grond van die akte aanspraak kan maken op die uitbetaling; betaling aan derden kan alleen geschieden als dit op grond van de voor de notaris geldende beroeps- en gedragsregels geoorloofd is.

Artikel 5 – Archivering

 1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal NVS het dossier minimaal 10 jaar bewaren. Daarna staat het NVS vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van 10 jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.
 2. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt regelt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de aansprakelijkheid zijn voorts van toepassing de door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) geformuleerde algemene voorwaarden (zie www.knb.nl en gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag) waarin ondermeer staat vermeld:
 2. In overeenstemming met de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 3. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 4. De in lid b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid b geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden b,c en d is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 7. NVS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mogen namens opdrachtgever worden aanvaard.
 8. De opdrachtgever vrijwaart NVS tegen alle aanspraken van derden, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 9. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers als bedoeld in lid 1 sub e is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 10. Op de dienstverlening van NVS is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing; de Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. Zie www.knb.nl alsmede www.degeschillencommissie.nl